Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

BOX 12000 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod

Gysga düşündiriş:

“IPLAY BOX 12000 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape” guty stiliniň dizaýny bilen buglamak amatlylygyny kesgitleýär.“Type-C” çalt zarýad berijisi arkaly çalt zarýad berip bolýan 1250mAh oturdylan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, giň ulanylmagyny kepillendirýär.Öňünden doldurylan täsirli 25ml elektron suwuklyk güýji bilen bu enjam haýran galdyryjy 12000 puff hödürleýär.3mg nikotiniň güýji, rahat we kanagatlandyryjy urmagy üpjün edýär.

 

“IPLAY BOX” 0,3Ω meshli rulony öz içine alýar we her çyzgy bilen dykyz bug bulutlaryny döredýär.

 

Ajaýyp 10 tagamdan birini saýlaň: Kofe, Mawy buz, aloe üzümi, hyjuwly miweler, ananas kokosy, banan buzy, şireli armut, energiýa buzy, şetdaly buzy we süýji düýş, ajaýyp tejribäňizi özboluşly görnüşiňize laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. tagam islegleri.


 • Ölçegi:96.5 * 50 * 22mm
 • Batareýa:1250mAh
 • Elektron suwuklygyň kuwwaty:25ml
 • Nikotin:3mg
 • Puffs:12000 Puffs
 • Garşylyk:0.3Ω Meşhur rulon
 • Zarýad bermek:C görnüşi
 • Agramy:95g
 • Bukja:9 sany / paket, 189 sany / karton
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Vapingiňizi gutudan çykaryň - IPLAY BOX 12000 Puffs Vaping enjamy

  IPLAY BOX 12000 Bir gezek ulanylýan Vape bilen lezzet almagyň täze ölçegini açyň.Däp-dessurlaryň çäginden çykyp, guty görnüşindäki pod elektroniki suwuklyklaryňyzdan lezzet alşyňyzy kesgitleýär.Ykjam, ýeňil we ajaýyp göçme görnüşde, “IPLAY BOX” her puffyň ýakymly tejribe bolmagyny üpjün edýär.

  iplay-box-bir gezek ulanylýan-vape-sahypa-1

  Ajaýyp parametrler bilen haýran galdyryjy aýratynlyklar

  “IPLAY BOX 12000 Puffs Vaping Device”, guty görnüşindäki wape pod, amatlylygy ykjam dizaýn bilen birleşdirýär.Ölçegi 96,5mm * 50mm * 22mm, ululygy gaty täsirli.Agramy bary-ýogy 95g, ajaýyp ýeňil, ony göterijiligiň we rahatlygyň nusgasyna öwürýär.Eliňizde saklasaňyz, onuň ergonomiki dizaýnyna we amatly el duýgusyna baha berersiňiz.

  iplay-box-bir gezek ulanylýan-vape-parametrleri

  Sizi tagam deňzi bilen gujaklaň

  “IPLAY BOX 12000 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape” 10 dürli tagamyň giň görnüşini hödürleýär - Kofe, Gök Buz, Aloe Üzümi, Höwes Miwe, Ananas Kokosy, Banan Buzy, Şireli armut, Energetika Buzy, Şetdaly Buzy we Süýji Düýş.Düzeltmek üçin islendik üýtgeşik tagam bar - diňe bir gözleg ibermek we hyýalyňyz hakykata öwrüler.

  iplay-box-page-flavours-ýygyndy

  Bir gezek ulanylýan we doldurylýan - deňi-taýy bolmadyk deňagramlylyk

  Üýtgeýän täzelik - “IPLAY BOX” bir gezek ulanylýan wape pod ýaly, doldurylýan funksiýa bilen hem tapawutlanýar.Saýlanan elektron suwuklygy doldurmak üçin silikon wilkasyny açyň, üznüksiz we ýakymly öwüşginli tejribe üpjün ediň.Kuwwatly 25ml e-suwuk suw howdany bilen, gündelik siňdiriş zerurlyklaryňyzy aňsatlyk bilen kanagatlandyrmaga taýyn.

  iplay-box-bir gezek ulanylýan-doldurylýan-wape-pod-aýratynlyk

  Saýlaw azatlygy - Enjamyň iki stili

  “IPLAY BOX” kagyzlaryň dürli görnüşlerine laýyk gelýän iki sany köp görnüşli stili hödürleýär: öňünden doldurylan we boş gaplar.Öňünden doldurylan warianty gijikdirmän halaýan lezzetiňizi saýlaň.Alterna-da bolmasa, ýörite elektron şireleri göz öňünde tutýanlar üçin boş pod, özboluşly islegleriňiziň zähmet bilen ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

  iplay-box-iki stil-enjam-elýeterli

  Üzüm syýahatyňyzy beýgeldiň, Güýçli güýji tapyň

  Ajaýyp syýahatyňyzy täze belentliklere çykaryň we adatdan daşary tejribäniň güýçli güýjüni açyň.Güýçlendirilen tagamlary, giňeldilen seanslary ýa-da innowasiýa aýratynlyklaryny gözleýärsiňizmi, size garaşýan çäksiz mümkinçilikleri açmagyň wagty geldi.“IPLAY BOX” bilen, barmaklaryňyzyň ujundaky tagamlar dünýäsi we ajaýyp başdan geçirmeleriňiz tagamyň we tehnologiýanyň tolgundyryjy gözlegine öwrülýär.Şeýlelik bilen, bu syýahaty başlaň we üzümiňizi üýtgedip biljek ägirt güýji tapyň.

  iplay-box-presentation-aloe-üzüm

  Bukja

  1 * “IPLAY BOX” bir gezek ulanylýan pod

  Orta guty: 9 sany / paket

  Mukdary: 189pc / karton

  Agramy: 22 kg / karton

  Kartonyň ölçegi: 60.3 * 32.5 * 28.3 sm

  CBM / CTN: 0.06mᶟ

  iplay-box-package-blue-malina

  DUNDURYŞ:Bu önüm nikotin önümleri bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Görkezmelere laýyklykda ulanyň we önümiň çagalara elýeterli däldigine göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň