Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

Habarlar

 • Vapexpo Ispaniýa 2024 & IPLAY

  Vapexpo Ispaniýa 2024 & IPLAY

  Çalt ösýän üzümçilik pudagynda söwda sergileri täze täzelikleri görkezmek, pudak ýolbaşçylarynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmek we geljekki bazar meýillerine täsir etmek üçin zerurdyr.“Vapexpo Ispaniýa 2024”, 1-nji iýundan 2-nji iýuna çenli “Pabellon de Cristal Casa de Cam” -da meýilleşdirilýär ...
  Koprak oka
 • “IPLAY Elite 12000 Puffs” bir gezek ulanylýan Vape Pod: “Ultimate Vaping” tejribesinden lezzet alyň

  “IPLAY Elite 12000 Puffs” bir gezek ulanylýan Vape Pod: “Ultimate Vaping” tejribesinden lezzet alyň

  IPLAY Elite 12000 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod-a düşünmek IPLAY Elite 12000 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod, bugdaý jemgyýetini tupana öwüren ynkylap önümidir.Amatlylyk we uzak ömür üçin döredilen bu bir gezek ulanylýan wape pod, özi bilen deňi-taýy bolmadyk wap tejribe hödürleýär ...
  Koprak oka
 • CBD ýagyny wape enjamymda goýup bilerinmi?

  CBD ýagyny wape enjamymda goýup bilerinmi?

  CBD ýagyny wape enjamymda goýup bilerinmi Soňky ýyllarda CBD (kannabidiol) önümleriniň meşhurlygy ýokarlandy, köp adam saglyga peýdaly bolmagy üçin CBD ýagyna ýüz tutdy.“VDing CBD”, sarp etmegiň amatly we çalt hereket edýän usulyny hödürleýän meşhur sarp ediş usulyna öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Wape ýangyn duýduryşyny öçürip bilermi?

  Wape ýangyn duýduryşyny öçürip bilermi?

  Wape ýangyn duýduryşyny öçürip biler Soňky ýyllarda dünýäde millionlarça adam adaty temmäki önümlerine alternatiwa hökmünde elektron çilimi saýlap almagy bilen meşhurlyk artdy.Şeýle-de bolsa, waping has giňden ýaýransoň, onuň jemgyýetiň howpsuzlygyna edýän täsiri baradaky aladalar ýüze çykdy ...
  Koprak oka
 • Çilim ýa-da üzüm has erbetmi?

  Çilim ýa-da üzüm has erbetmi?

  Çilimler ýa-da üzümler has erbetmi: Saglyk töwekgelçiligini we howplaryny deňeşdirmek Çilim çekmegiň saglyga howp salmagy bilen baglanyşykly çekişme saglyk hünärmenleriniň we jemgyýetçiligiň arasynda çekeleşik döretdi.Çilimlerde bug alýan enjamlarda köp sanly zyýanly himiki maddalaryň bardygy belli ...
  Koprak oka
 • Wape näme üçin işleýär we işlemeýär?

  Wape näme üçin işleýär we işlemeýär?

  Näme üçin meniň wapeim ýalpyldaýar we işlemeýär: Umumy wape meselelerini düzeltmek Işlemeýän ýalpyldawuk wape başdan geçirmek, islendik vaper üçin lapykeç bolup biler.Elektron çilimiňiz garaşylşy ýaly birden işlemegini bes edeninde, dürli meseleler sebäpli bolup biler.Batareýa problemalaryndan başlap, rulon meselesine çenli ...
  Koprak oka
 • Üzümler çilimden has gowumy?

  Üzümler çilimden has gowumy?

  Giriş Adaty çilimlerden buglaýjy enjamlara geçmegi, bu iki çilim çekmegiň usulynyň saglyga deňeşdirip boljak täsiri barada çekişme döretdi.Çilimler zyýanly täsirleri bilen meşhur bolsa-da, waping az zäherli alternatiwa hödürleýär.Tapawutlara düşünmek ...
  Koprak oka
 • Ikinji el wape bir zat

  Ikinji el wape bir zat

  Ikinji el wape bir zatmy: Passiw wape täsirine düşünmek Wap meşhurlyga eýe bolansoň, üzümiň wape täsir etmegi bilen baglanyşykly bolup biljek töwekgelçilikler barada soraglar ýüze çykýar.Köp adamlar adaty çilimlerden çilim çekmek düşünjesi bilen tanyş bolsa-da, ...
  Koprak oka
 • Wape nämä meňzeýär?

  Wape nämä meňzeýär?

  Waping giň ýaýran tendensiýa öwrüldi, köp sanly enjam bazara suw basdy, hersi özboluşly dizaýn we işlemegi hödürleýär.Üzüm dünýäsine täze gelenler üçin köp sanly wariant gaty kyn ýaly bolup biler.Dürli görnüşdäki haýsy wape höwesjeňlere kämillik tapmaga kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • IPLAYVAPE onlaýn nireden satyn alyp bilerin?Talon kody goşuldy.

  IPLAYVAPE onlaýn nireden satyn alyp bilerin?Talon kody goşuldy.

  "Dinamiki bugdaý dünýäsinde, halaýan önümleriňizi aňsatlyk bilen tygşytlamak we tygşytlamak aňsat iş."Wap dünýäsini gujaklamak, häzirki alternatiw gözleýän häzirki çilimkeşleriň köpüsi üçin ýakymly geçiş boldy.Üzüm önümleriniň köp sanlysy, wagtal-wagtal ...
  Koprak oka
 • 2024-nji ýylda iň oňat wape tagamy näme

  2024-nji ýylda iň oňat wape tagamy näme

  Waping, adamlaryň çilim çekmek bilen dynç alşyna ajaýyp üýtgeşiklik getirýär.Adaty temmäki ysly ys alýar, waping bolsa dürli yslar bilen doldurylan başga bir çözgüt hödürleýär.Tebigy miwelerden emeli maddalara çenli, wape enjamynda ulanylýan elektron şiresi tagamlary ajaýyp nusga alýar we buglara rugsat berýär ...
  Koprak oka
 • THC Vape näçe wagtlap ulgamyňyzda galar?

  THC Vape näçe wagtlap ulgamyňyzda galar?

  THC wape ulgamyňyzda näçe wagt saklanýar diýip pikir eden bolsaňyz, ýeke dälsiňiz.Zyýanlymy?Ora-da beden ulgamyňyza nähili netije berip biler?Bu giňişleýin gollanma, dowamlylygyna täsir edýän faktorlara ýagtylyk berip, THC wape töweregindäki çylşyrymlylyklary açmagy maksat edinýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12