Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

VIBAR 6500 Bir gezek ulanylýan Vape Pod

Gysga düşündiriş:

“IPLAY VIBAR” rewolýusiýa bir gezek ulanylýan we zarýad berilýän wape podwody bolup, haýran galdyryjy 6500 puff lezzet berýär.Iň oňat amatlylyk üçin döredilen bu ýumşak enjamda iki sany içgin görkeziji bar - biri batareýanyň derejesine gözegçilik etmek üçin, beýlekisi elektron suwuklygyň ýagdaýyny yzarlamak üçin.Dolandyryşda boluň we dynç alyş tejribäňize doly çümüň.

 

Ykjam we ýumşak, IPLAY VIBAR durmuş durmuşyňyza doly laýyk gelýär.Sahy e-suwuk kuwwaty 14ml we nikotin duzunyň mukdary 5% bolan her bir çişlik tagam we kanagat dünýäsini açýar.Ösen 1,2Ω meshli rulon yzygiderli we ýakymly ysly syýahaty kepillendirýär.

 

Taze nan, garpyz, şetdaly berri, korol malina, süýji ajdarha bagty, üzüm çorbasy, gara reňkli nan, mango doňdurmasy, ananas doňdurmasy we turş apelsin malina ýaly özüne çekiji tagamlara göz aýlaň.“IPLAY VIBAR” bilen dürlilik, syýahatyňyzyň ýakymly ysydyr.


 • Ölçegi:44.1 * 22.4 * 83.2mm
 • Elektron suwuklyk:14ml
 • Puffs:6500
 • Nikotin duzy: 5%
 • Batareýa:500mAh
 • Garşylyk:1.2Ω Meşeli rulon
 • Zarýad beriş porty:C görnüşi
 • Görkeziji:Batareýa we elektron suwuk ekran
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kalblary birleşdirýän aýdylmadyk dil - IPLAY VIBAR 6500

  Önüm adamlar bilen nähili baglanyşýar?Meňzeşlik, duýgy we iň esasysy tejribe.“IPLAY VIBAR” ajaýyp öwüşginli warianty bilen tapawutlanýar - ýumşak dizaýn we dessine kagyzlary özüne çekýän akylly displeý.Bu üpjün edýän ajaýyp tejribe, bu enjamy çökýän senagat hadysasyna öwürýär.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-wape-1

  Aýratyn gurluşyk, deňsiz-taýsyz öndürijilik

  “IPLAY VIBAR 6500 Puffs Disposable Vape Pod” -yň käbir esaslaryna göz aýlaň - we ýerine ýetirijiliginiň näme üçin ajaýypdygyny bilip bilersiňiz.Enjam 44.1 * 22.4 * 83.2mm ölçegli, 14ml e-suwuk suw howdany bolan ýumşak, göçme gurluşy görkezýär.500mAh zarýad berilýän batareýa bilen ýangyç, üznüksiz tejribäni üpjün edip, begenýän şatlygyňyzy kanagatlandyrmagyň iň ýokary derejesine çykarýar.Howa akymyny optimizirlemek üçin, 1,1Ω mesh rulon merkezi basgançakda bolup, her çyzgy bilen deňsiz-taýsyz ýerine ýetirýär.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-2

  Batareýaňyza we elektron suwuklygyň göze görnüp duran gözegçiligi

  Bir gezek ulanylýan üzümleriň kemçiligi, haçan gutarjagyňyzy bilmezligiňizdir.“IPLAY VIBAR” bu meseläni gaty gowy çözýär - akkumulýatoryň hem-de elektron suwuklyk ukybynyň akylly görkezilmegi bilen.Ekrana çalt göz aýlamak, aladalaryňyza gözegçilik etmek we bökdençsiz gezelenç syýahatyny üpjün etmek bilen, aladasyz süýşmek tejribesini üpjün edýär.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-3

  Lezzetiň sahy görnüşleri

  Saýlaw fobiýasyny almaň!“IPLAY VIBAR 6500 Puffs” bir gezek ulanylýan “Vape Pod” size 10 sany özüne çekiji tagam hödürleýär - ýöriteleşdirilen görnüşler hemişeki ýaly elýeterlidir.Täze nan, garpyz, şetdaly berry, korol malina, süýji aagondarha bagty, üzüm sogan sakgyjy, garaýagyz nan, mango doňdurmasy, ananas doňdurmasy we turş apelsin malina.Önüm, islegleriňize laýyk gelýän tagam tejribesini üpjün edýär.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-4

  Elektron suwuk ummany budlaryňyzy doýurýar

  Enjamda iň oňat elektron suwuk garaşmaňyzy göz öňüne getiriň - 14ml ýakymly elektron şiresi, ähli islegleriňizi amala aşyrmak üçin oýlanyşykly ýasalan!“IPLAY VIBAR 6500 Puffs” bir gezek ulanylýan “Vape Pod”, halaýan tagamyňyzy synap görmäge mümkinçilik berýän tolgundyryjy, güýçlendiriji we dowamly tejribe hödürleýär.Elektron suwuklygyň bu sahy suw howdany bilen, tagamyňyzy üýtgedýän we dynç alýan syýahatyňyzda sizi kanagatlandyrýan tagam tapjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-5

  Super Puff & Ultra Şatlyk

  Bir gezek ulanylýan wape näçe wagt dowam eder?Hyýalyňyzy giňeltmek üçin IPLAY VIBAR alyň!6500 puff enjamy dowamly we ýakymly öwüşginli başdan geçirmeleri üpjün edýär we ony islendik pursat üçin ajaýyp ýoldaş edýär.Garaşylyşyňyzdan has ýokary öwüşginli tejribe toplap, bugyň bulut bulutlaryna çümüň!

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-6

  Görünýän gözegçilik bilen “Swift Type-C” zarýad bermek

  Şatlygy gaýtadan gazanmak siziň üçin näçe çalt?“IPLAY VIBAR” haýal we ýadaw zarýad beriş prosesiniň stereotipini bozmak üçin şu ýere gelýär.Iň täze zarýad beriş tehnologiýasyndan peýdalanyp, gurlan 500mAh litiý-ion batareýasy ýyldyrym tizliginde zarýad berýär, hiç wagt garaşmagyňyzy üpjün edýär.Enjamyňyzyň tizligini dowam etdirip, üznüksiz süýşmegi kepillendirýänligi sebäpli, üznüksiz çişirip görüň.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-7

  1.1Ω Smoothumşak çişirmek üçin mata rulony

  Üzüm dünýäsinde, tejribäniň düýp manysyny aýdyp, rulon iň ýokary höküm sürýär.IPLAY VIBAR 6500 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod, bug tehnologiýasynyň iň ýokary nokady bolan iň täze 1,1Ω mesh rulonyny hödürleýär.Bu öňe gidişlik, kagyzlara ýakymly tagamlar bilen birleşdirilen has dykyz bulutlary, hakykatdanam kanagatlandyryjy öwüşginli tejribe bermäge mümkinçilik berýär.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-8

  Tendensiýa bilen yzygiderli habarlaşyň

  “IPLAY” bug pudagynyň soňky tendensiýasyny yzarlamaga çalyşýar.“IPLAY VIBAR 6500 Puffs Disposable Vape” -iň täze wersiýasy has berk, nepis we moda görünýär.

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-10

  Bukja

  1 * IPLAY VIBAR 6500 Bir gezek ulanylýan pod
  Orta guty: 10 sany / paket
  Mukdary: 270pc / karton
  Agramy: 19.5kg
  Kartonyň ölçegi: 40.0 * 32,6 * 31.5 sm
  CBM / CTN: 0.04mᶟ

  iplay-vibar-bir gezek ulanylýan-vape-9

  DUNDURYŞ: Önüm diňe çilimkeşler / vaperler bolan ulular üçin (21+).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň