Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

FOG 6000 Puffs Öň doldurylan Vape Pod Kit

Gysga düşündiriş:

6000 puff bilen kanagatlanarly tejribe üçin döredilen öňünden doldurylan wape pod toplumy IPLAY FOG bilen tanyşdyrmak.Bu innowasiýa toplumynda akylly batareýa görkezijisi bolup, uzaldylan sessiýalar üçin batareýa kuwwaty barada habarly bolup, dynç alýan syýahatyňyza çümüň.Lezzetiňizi artdyrmak üçin tölegleriňizi kesgitlemek sungatyny öwreniň.

 

Buz nan, arassa, garpyz, korol malina, şetdaly berri, strawkiwika, turş apelsin malina, üzüm berry sakgyjy, liçi rasp partlamasy we mango doňdurmasy ýaly on sany çalşyp boljak wape pod tagamlary bilen dürli görnüşleri gujaklaň.Saýlawlar tükeniksiz, her kagyzyň aýagyna laýyk gelýär.

 

Her bir wape pod, 5% nikotin duzy bilen doldurylan, arassalanan we ýakymly tejribe berýän 12ml elektron suwuklyga eýe.1,2Ω meshli rulon bilen güýçlendirilen, mahmal-süýümli bugdan başga zat garaşmaň.Çydamly 700mAh batareýa bilen, dynç alşyňyz garaşyşyňyzdan has uzak dowam edýär.Amatly görnüşli “C” zarýad beriş porty bilen, dynç alýan syýahatyňyzy islän wagtyňyz, islendik ýerde janlandyryp bilersiňiz.


 • Ölçegi:83.2 * 47 * 28mm
 • Elektron suwuklyk:12ml
 • Puffs:6000
 • Batareýa:700mAh
 • Nikotin duzy: 5%
 • Garşylyk:1.2Ω Meşeli rulon
 • Zarýad beriş porty:C görnüşi
 • Görkeziji:Batareýanyň ekrany
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Apingapylýan syryň açylyşy - IPLAY FOG Prefilled Pod Kit

  Duman size näme ýatladýar?Ethereallyk, dykyzlyk we ilkinji nobatda syryň täsiri.“IPLAY FOG 6000 Puffs Prefilled Pod Kit” şeýle stereotipi döwmek üçin döredildi.Deňi-taýy bolmadyk gezelenç syýahatyny bermekden başga-da, bu enjam ulanyjylara häzirki zaman durmuş ýörelgesine göze görnüp duran ýoly hödürleýär we bu dynç alyş tejribesini kabul etmek isleýänler üçin iň esasy saýlama bolýar.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-1

  Deňi-taýy bolmadyk aýratynlyklar Geň galdyryjy tejribe

  Öňünden doldurylan pod toplumy hökmünde, IPLAY FOG akylly batareýa görkezijisini we amatly görnüşli C porty arkaly zarýad berilýän 700mAh oturdylan batareýany öz içine alýar.Her gezek bir gezek ulanylýan podda 5% nikotin bilen doldurylan sahy 12ml elektron şiresi bar, höwesjeň höwesjeňler üçin ajaýyp.1,2Ω mesh rulon bilen işleýän enjam, dykyz bulutlary we täsirli 6000 puffy kepillendirýär, ulanyjylara adatdan daşary we dowamly öwüşgin berýär.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-parameter-2

  Çalt tutaşdyrmak, doly gözegçilik

  Düwürtiksiz we çalt, “IPLAY FOG” podwodyň içine giren pursatyňyzy ýakýar we gysga syýahatyňyza derrew gözegçilik edýär.Mundan başga-da, howpsuzlyk duýgusyny üpjün edýän we aň-düşünje saýlamak azatlygyňyzy güýçlendirýän, çaga garşy gorag mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan enjamyň alternatiw wersiýasyny hödürleýäris.Üzmek tejribäňiz, ýoluňyz.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-insert-3

  Hakyky wagt gözegçiligi bilen netijeli zarýad bermek

  “IPLAY FOG” enjamyňyzyň çalt we amatly galkynyşyny üpjün edip, “C” görnüşli zarýad beriş portuny öz içine alýar.Enjamyňyza akylly ekranyň goşulmagy, zarýad beriş işiniň wizual şekillendirilmegini kepillendirýär, rahatlyk berýär we şatlygyňyzy aňsatlyk bilen dikeltmäge mümkinçilik berýär.Zarýad beriş prosesinde habarly we gözegçilikde boluň.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-zarýad-4

  Elegant reňkler, lezzetli saýlawlar

  IPLAY FOG-yň janly reňk görnüşleri bilen estetikanyň we tagamyň ajaýyp birleşmesini öwreniň.Mawy dizaýn, Royal Raspberry-iň düýp manysyny özünde jemleýär, ak galkan bolsa Peachy Berry-iň üstüni ýetirýär, ýaşyl kölege bolsa buz nanasyny alamatlandyrýar.Haýsy reňk saýlasaňyz, ajaýyp moda duýgusy sizi gurşap alýar.Mundan başga-da, beýleki tagamlar - üzüm berri sakgyjy, mangonyň doňdurmasy, liçi malin partlamasy, arassa, strawkiwika we turş apelsin malina.“IPLAY” her bir isleg üçin gyzykly tagam syýahatyny üpjün edýär.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-options-5

  Dowamly kuwwat bilen üznüksiz waping lezzeti

  “IPLAY FOG” -y saýlamak, ökünmezligiňiziň kararydyr, sebäbi her pod haýran galdyryjy 6000 puff hödürleýär we üznüksiz üzülme tejribesini üpjün edýär.Uzyn we üznüksiz üzülýän lezzetden lezzet alyň, IPLAY FOG-y her çekişme bilen dowamly we dynç alýan wagt gözleýänler üçin iň esasy saýlama edip bilersiňiz.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-6

  Giňeldilen lezzet almak üçin ygtybarly 700mAh batareýa

  Elektron enjamlar dünýäsinde batareýa birinji orunda durýar.“IPLAY FOG” berk 700mAh litiý-ion batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr we garaşyşyňyzdan has uzak wagtlap lezzet almagy üpjün edýär.Bu ygtybarly güýç çeşmesi bilen, kanagatlanarly wap sessiýalarynyň doly toplumy bilen ýoldaş boljak podwodany alyň, IPLAY FOG-y dowamly lezzet almak üçin ynamdar ýoldaşyňyza öwüriň.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-waping-batareýa-7

  Meşeli rulon bilen bulut dykyzlygyny başdan geçiriň

  Dykyz bulutlaryň açary rulonda ýerleşýär.“IPLAY FOG 6000 Puffs Prefilled Pod Kit” ýokary öndürijilikli 1,2Ω mesh rulonyny ulanýar, bu enjamy elektroniki suwy hiç hili päsgelçiliksiz çalt gyzdyrmaga mümkinçilik berýär.Ulanyjylar ilkinji puffdan öndürilen uly bulutlara derrew aşyk bolarlar, ajaýyp we kanagatlandyryjy öwüşginli tejribe üpjün eder.

  iplay-prefilled-pod-kit-mesh-coil-8

  IPLAY Duman bilen üýtgeýän öwrülişik

  Iň oňat bugy gözlemek üçin, “IPLAY FOG 6000 Puffs Prefilled Pod Kit” ýörgünli öwrülişik alyp barýar.Bu ajaýyp enjam dykyz tagamyň, göwrümli bulutlaryň, ekologiýa taýdan dostlugyň we umumy umumy tejribe tejribesini öz içine alýar.Syýahatyňyzy ýokarlandyrmak üçin döredilen “IPLAY FOG”, öňünden ýöreýän we ýatdan çykmajak üýtgeşik başdan geçirmäni wada berip, öňünden doldurylan pod toplumlary ulgamynda täze standart döredýär.

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-vaping-ex-9

  Bukja

  1 * IPLAY FOG 6000 Öňünden doldurylan pod toplumy
  Orta guty: 10 sany / paket
  Mukdary: 240pc / karton
  Agramy: 19.5kg
  Kartonyň ölçegi: 49 * 42.5 * 24 sm
  CBM / CTN: 0.05mᶟ

  iplay-duman-prefilled-pod-kit-package-10

  DUNDURYŞ: Önüm diňe çilimkeşler / vaperler bolan ulular üçin (21+).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň