Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

Sorag-jogap

IPLAYVAPE - Sorag-jogap
Näme üçin Iplayvape choose saýlamaly

Köp ýyllap wape pudagyna üns beriň, “Iplayvape” ýokary önüm öndürmek üçin ýeterlik tejribä eýe.Müşderilerimize ýokary hilli önümleri, amatly bahany we hünär hyzmatyny berip biljek zawodymyz bar.

Kepillik näçe wagt?

“Iplayvape” atomizator we mod üçin satyn alnan senesinden 3 aý ýokary hilli kepillik möhletini hödürleýär.

Hil meselämizde haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, indiki tertipde täzesini öwezini dolarys.

Derňemeli kemçilikleriň suratlaryny we wideosyny hoşniýetlilik bilen iberiň.

Sargyt nädip etmeli?Bahasy näme?

Habaryňyzy we jikme-jik talaplaryňyzy şu sahypanyň aşagynda bize iberiň ýa-da onlaýn hyzmat bilen habarlaşyň.Gözlegiňizi alanyňyzdan soň, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Haýsy töleg möhletini kabul edýärsiňiz?

T / T, Western Union we Paypal-ny kabul edip bileris.Olardan birini saýlap bilersiňiz.