සත්‍යාපන පරීක්ෂාව

ඔබ මුල් IPLAY නිෂ්පාදනය මිලදී ගත්තේද නැද්ද යන්න බැලීමට ඉලක්කම්-16 ආරක්ෂක කේතය සඳහා ආවරණය කරන ලද තීරුව සීරීමට සහ එය පහතින් ඇතුළු කරන්න.

 

සටහන: කරුණාකර ඉඩ නොමැතිව ආරක්ෂක කේතය ඇතුලත් කරන්න.

සත්‍යාපන පරීක්ෂාව - IPLAYVAPE