ගෝලීය බෙදාහරින්නන්

ඇමරිකාව

මෙක්සිකෝව

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

සුවිශේෂී නිෂ්පාදන: MAX, BANG

VAPEMATE

www.vapematemx.com

සුවිශේෂී නිෂ්පාදන: X-BOX

ආසියා පැසිෆික්

නවසීලන්තය

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz