ਗਲੋਬਲ ਵਿਤਰਕ

ਅਮਰੀਕਾ

ਮੈਕਸੀਕੋ

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ: MAX, BANG

VAPEMATE

www.vapematemx.com

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ: X-BOX

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz