ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အသက်ကို အတည်ပြုပါ။

မင်းအသက် 21 နှစ်နဲ့အထက်လား။

ဤဝဘ်ဆိုက်ရှိ ထုတ်ကုန်များတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (21+) အတွက်သာ နီကိုတင်းပါဝင်နိုင်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးသူများ

အမေရိက

မက္ကဆီကို

VAPEZONEwww.iplayvapemx.com

ဖုန်း: +526621692287

သီးသန့်ထုတ်ကုန်များ- MAX၊ BANG၊ ECCO၊ ULIX၊ FOG၊ VIBAR

VapeMATEwww.vapematemx.com

ဖုန်း : +5215591967617

သီးသန့်ထုတ်ကုန်များ- X-BOX

အာရှပစိဖိတ်

နယူးဇီလန်

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz