ആഗോള വിതരണക്കാർ

അമേരിക്ക

മെക്സിക്കോ

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

പസഫിക് ഏഷ്യാ

ന്യൂസിലാന്റ്

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz