ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់

កោសរបារគ្របដណ្តប់សម្រាប់លេខកូដសុវត្ថិភាព 16 ខ្ទង់ ហើយបញ្ចូលវាខាងក្រោមដើម្បីមើលថាតើអ្នកបានទិញផលិតផល IPLAY ដើមឬអត់។

 

ចំណាំ៖ សូមបញ្ចូលលេខកូដសុវត្ថិភាពដោយគ្មានកន្លែងទំនេរ។

ការត្រួតពិនិត្យការផ្ទៀងផ្ទាត់ - IPLAYVAPE