សូមបញ្ជាក់អាយុរបស់អ្នក។

តើអ្នកមានអាយុ 21 ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ?

ផលិតផលនៅលើគេហទំព័រនេះអាចមានជាតិនីកូទីន ដែលសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យ (21+) ប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកចែកចាយសកល

អាមេរិក

ម៉ិកស៊ិក

VAPEZONEwww.iplayvapemx.com

ទូរស័ព្ទ៖ +526621692287

ផលិតផលផ្តាច់មុខ៖ MAX, BANG, ECCO, ULIX, FOG, VIBAR

VAPEMATEwww.vapematemx.com

ទូរស័ព្ទ៖ +5215591967617

ផលិតផលផ្តាច់មុខ៖ X-BOX

អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិ​ច

នូវែលសេឡង់

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz